Terug Gemeenteraad

Wed 30/11/2022 - 20:30 raadzaal van het gemeentehuis, Jacques Morrensplein 10, 2820 Bonheiden

Openbaar

 • De notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 26/10/2022 worden ter goedkeuring voorgelegd.

 • De burgemeester was van zaterdag 29/10/2022 tot en met zondag 06/11/2022 verhinderd zijn ambt uit te oefenen.

  Deze verhindering en de beëindiging van de periode van verhindering wordt aan de gemeenteraad ter kennisneming voorgelegd.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst tussen het lokaal bestuur van Bonheiden en Imelda VZW goed te keuren.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de goedkeuring door de gouverneur van de jaarrekening 2021.

  Op 25/05/2022 stelde de gemeenteraad de jaarrekening 2021 vast.

  Op 13/10/2022 keurde de gouverneur deze jaarrekening 2021 goed.

 • Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de periode 2023-2025 de contantbelasting op de afgifte van administratieve stukken, meer bepaald de tarieven voor identiteitskaarten, aan te passen.

  De andere tarieven blijven ongewijzigd.

  • Identiteitskaarten
   • Elektronische identiteitskaarten/elektronische verblijfsbewijzen vreemdelingen (EU, EU+ F, F+, N, M, M+) voor personen vanaf 12 jaar
    • € 4,70 voor een kaart, verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid
    • € 8,20 voor een kaart met extreme spoedprocedure door firma, verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid
    • € 7,90 voor een kaart met extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering, verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid.
   • Kids-ID
    • € 1,20 voor een kaart, verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid 
    • € 4,20 voor een kaart met extreme spoedprocedure door firma, verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid     
    • € 3,80 voor een kaart met extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering, verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid.
   • Elektronische verblijfsbewijzen vreemdelingen (A, B, H, K, L, I J) voor personen vanaf 12 jaar
    • € 4,20 voor een kaart, verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid
    • € 8,20 voor een kaart met extreme spoedprocedure door firma, verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid
    • € 7,90 voor een kaart met extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering, verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid.
 • Voor de sanering en ontwikkeling van de voormalige Meuropsite werd door de ontwikkelaar, de gemeente, de Vlaamse Overheid en OVAM een Brownfieldconvenant "176. Rijmenam Meurop 2020" ondertekend. In het Brownfieldconvenant wordt het Brownfieldproject omschreven en de basis- en algemene verbintenissen van de verschillende partijen opgesomd.

  Ter uitvoering van het convenant kunnen één of meerdere partijen een Realisatieconvenant afsluiten.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het Realisatieconvenant met betrekking tot Brownfieldconvenant "176. Rijmenam Meurop 2020" tussen de gemeente Bonheiden en Maatschap Dijledonk goed te keuren.

 • Op 23/06/2022 werd door Maatschap Dijledonk een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden en de aanleg van nieuwe wegenis en openbaar domein met beperkte ontbossing, gelegen Oude Keerbergsebaan 12C te 2820 Bonheiden, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie C nrs 281M2, 281R2, 281B2, 281V en 281M. Dit omgevingsproject is gekend als projectnummer omgevingsloket OMV_2022083568 en gemeentelijk projectnummer 2022/12V.

  De aanvraag voorziet het plaatselijk wijzigen van een aantal bestaande rooilijnen van de gemeentewegen Oude Keerbergsebaan (rooilijn volgens atlas der buurtwegen, buurtweg nr. 8), Brughoevestraat (rooilijn volgens atlas der buurtwegen, buurtweg nr. 36), Oude Keerbergsebaan (voetweg nr 38) en Kiekshamlei (voetweg nr 38) te 2820 Bonheiden.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om voorafgaand aan een beslissing over de goedkeuring, vermeld in artikel 31 van het Decreet van 25/04/2014 betreffende de omgevingsvergunning, de zogenaamde 'zaak van de wegen', te beslissen over het al dan niet plaatselijk wijzigen van het gemeentelijk rooilijnplan van de gemeentewegen Oude Keerbergsebaan (buurtweg nr 8 en voetweg nr 38), Brughoevestraat (buurtweg nr 36) en Kiekshamlei (voetweg nr 38).

 • Op 23/06/2022 werd door Maatschap Dijledonk een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden en de aanleg van nieuwe wegenis en openbaar domein met beperkte ontbossing, gelegen Oude Keerbergsebaan 12C te 2820 Bonheiden, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie C nrs 281M2, 281R2, 281B2, 281V en 281M. Dit omgevingsproject is gekend als projectnummer omgevingsloket OMV_2022083568 en gemeentelijk projectnummer 2022/12V.

  Het projectgebied betreft een bestaande industriële site waarop de bestaande bebouwingen zullen worden gesloopt en vervangen worden door een woonproject met groene openruimte. De nieuwe openruimte krijgt een (semi-) publiek karakter ten gevolge van de inrichting met een parkachtige groenaanleg. Voor de nieuwe ontwikkeling wordt in eerste instantie een omgevingsvergunning tot het verkavelen van gronden en de aanleg van nieuwe wegenis en openbaar domein met beperkte ontbossing aangevraagd. De bestaande inrichting van de omliggende gemeentewegen blijft daarbij ongewijzigd, maar de niet-bebouwde gronden binnen de projectzone worden aangelegd als een (semi-) publiek toegankelijke groenzone, waarbinnen trage wegen worden aangelegd ter verbinding van de omgevende gemeentewegen voor voetgangers en fietsers. Na realisatie van het omgevingsproject wordt de publiek toegankelijke groenzone overgedragen aan de gemeente Bonheiden in functie van toevoeging aan het openbaar domein van de omliggende gemeentewegen

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om te beslissen over de zaak van de wegen, m.n. de aanleg van nieuwe wegenis en openbaar domein met bijhorende rooilijnplan ter hoogte van de Oude Keerbergsebaan, Brughoevestraat en Kiekshamlei, waarbij de gemeenteraad zich uitspreekt over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein, waarbij rekening wordt gehouden met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het Decreet van 03/05/2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6 van het Decreet van 03/05/2019 houdende de gemeentewegen. De gemeenteraad kan daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in de eventuele vergunning opneemt.

 • De renovatiewerken van feestzaal Sint-Martinus naderen de eindfase. Om het gebruik van een instapklare zaal te organiseren, is het noodzakelijk te beschikken over een gebruikersreglement. Gezien het beheer van de feestzaal in beheer is van de vzw Krankhoeve, conform de beslissing van de gemeenteraad van 28/09/2022, is het voorgestelde gebruikersreglement voor de feestzaal opgesteld conform de andere gebruikersreglementen van het patrimonium in beheer van de vzw Krankhoeve.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het gebruikersreglement feestzaal Sint-Martinus goed te keuren.

 • Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het Lokaal Energie en KlimaatPact 2.0 (LEKP 2.0) goed te keuren. Dit pact versterkt het LEKP dat werd opgesteld door de Vlaamse Regering en houdt sterke wederzijdse engagementen in om de lokale sleutelrol in het Vlaams klimaat- en energiebeleid te beklemtonen.

 • De gemeente Bonheiden maakt deel uit van de interlokale vereniging GAS Rivierenland.

  Dit intergemeentelijk samenwerkingsverband heeft als doel de professionele organisatie van de gemeentelijke administratieve sancties, zoals voorzien in art. 119 bis van de Nieuwe Gemeentewet en de wet van 24/06/2013 betreffende de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS).

  Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om bijkomende sanctionerend ambtenaren aan te stellen voor het opleggen van gemeentelijke administratieve sancties.

 • De Vlaamse overheid wenst lokale besturen te ondersteunen in de handhaving van zwerfvuil. In samenspraak met de lokale besturen wil OVAM de handhaving van zwerfvuil via de GAS-reglementering verder versterken. OVAM zal een 30-tal handhavers aanwerven, die in samenspraak met de lokale besturen en op basis van de lokale politiereglementen zullen werken als GAS-vaststellers. Het lokaal bestuur stelt de gewestelijke personeelsleden betreffende de gemeentelijke administratieve sancties aan. Dit zijn dus gewestelijke personeelsleden die binnen hun welomschreven bevoegdheden door de gemeenteraad worden aangewezen om op het grondgebied van de gemeente vaststellingen te doen van overtredingen op de bepalingen van gemeentelijke reglementering rond zwerfvuil, met het oog op de sanctionering via een gemeentelijke administratieve sanctie. 

  De gemeenteraad stelde reeds 10 gewestelijke handhavers aan op 27/04/2022. Intussen behaalden nog 13 handhavers het nodige brevet.

  Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld deze bijkomende gewestelijke handhavers voor zwerfvuil aan te stellen.

 • Er moet een nieuwe opdracht opgestart worden voor de huur en het onderhoud van werkkledij voor de werklieden van de technische uitvoeringsdienst.

  De technische dienst stelt voor om deze opdracht voor 3 jaar te voorzien, met als startdatum 01/05/2023 en einddatum 30/04/2026.

  Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de voorwaarden van de overheidsopdracht en de wijze van gunning vast te stellen.

  • Wat de voorwaarden van de overheidsopdracht betreft: Huur en onderhoud werkkledij.
  • Wat de wijze van gunning betreft: Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

  Raming: € 140,91 excl. btw of € 170,50 incl. 21% btw per week, of € 7.327,32 excl. btw of € 8.866,06 incl. 21% btw per jaar. Voor 3 jaar kan dit dus worden geraamd op € 21.981,96 excl. btw of € 26.598,17 incl. 21% btw.  

 • De bestaande grasmaaier van de technische dienst is aan vervanging toe.

  Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een overheidsopdracht voor de noodzakelijke vervangingsaankoop op te starten en om de voorwaarden van de overheidsopdracht en de wijze van gunnen vast te stellen.

  • Wat de voorwaarden van de overheidsopdracht betreft: Levering van een grasmaaier.
  • Wat de wijze van gunning betreft: Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

  Raming: € 49.586,78 excl. btw of € 60.000 incl. 21% btw.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeentebestuur van Bonheiden - BOS+ tropen vzw en Provinicie Antwerpen. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten omtrent de ondersteuning van het project 'Behoud en herstel van Amazonewoud in Peru in het kader van co-beheer van natuurreservaten door inheemse gemeenschappen' en is een verderzetting van de samenwerkingsovereenkomst die voor het werkjaar 2021 werd afgesloten.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst met Family Justice Center goed te keuren.

 • De gemeente Bonheiden wenst in samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland in het kader van het project 'Samen op pad relance' een uitbreiding te realiseren in het Krankhoevebos. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de overeenkomst voor dit project goed te keuren.

 • Op 05/12/2022 vindt er een algemene vergadering plaats van het Gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechtelijke vorm vzw Berentrode.

  Aangezien de vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van het Extern Verzelfstandigd Agentschap moet handelen volgens de instructies van de gemeenteraad moet de agenda van deze algemene vergadering vooraf aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

  Volgende punten staan geagendeerd:

  1. Goedkeuring verslag vorige algemene vergadering
  2. Benoeming leden algemene vergadering
  3. Goedkeuring begrotingswijziging 2022 en begroting 2023
  4. Overzicht van goedgekeurde investeringen
  5. Sportpromotie en evaluatie zomersportkampen
  6. Varia
  7. Rondvraag

  Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld deze agendapunten goed te keuren.

 • De gemeente Bonheiden is deelnemer aan de dienstverlenende vereniging IGEMO.

  Op 02/12/2022 vindt er een algemene vergadering plaats van de dienstverlenende vereniging IGEMO.

  Aangezien de vertegenwoordiger van de gemeente in vergaderingen van deze dienstverlenende vereniging moet handelen volgens de instructies van de gemeenteraad, moet de agenda van deze algemene vergadering vooraf aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

  Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de agenda goed te keuren.

 • Artikel 441 van het Decreet over het lokaal bestuur zegt:

  Een lid van de raad van bestuur of een door de raad van bestuur hiertoe gemandateerde brengt minstens tweemaal per jaar, tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad van elk van de deelnemende gemeenten, verslag uit over de uitoefening van de bevoegdheden en taken van de raad, en verstrekt toelichting bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

  In het kader van deze verplichting geeft de afgevaardigde namens de gemeente Bonheiden een toelichting over de uitoefening van de bevoegdheden en de taken, en over het beleid van de opdrachthoudende vereniging IVAREM. 

 • De gemeente Bonheiden is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging IVAREM.

  Op 09/12/2022 vindt er een bijzondere algemene vergadering plaats.

  Aangezien de vertegenwoordiger van de gemeente in vergaderingen van deze opdrachthoudende vereniging moet handelen volgens de instructies van de gemeenteraad, moet de agenda van deze buitengewone algemene vergadering vooraf aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

  Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de agenda goed te keuren.

 • De gemeente Bonheiden is deelnemer aan de dienstverlenende vereniging TMVS/CREAT/FARYS.

  Op 13/12/2022 vindt er een buitengewone algemene vergadering plaats in Flanders Expo, Maaltekouter 1 te 9051 Gent. De vergadering zal fysiek plaatsvinden met digitale inbelmogelijkheid via ZOOM.

  Aangezien de vertegenwoordiger van de gemeente in vergaderingen van deze dienstverlenende vereniging moet handelen volgens de instructies van de gemeenteraad, moet de agenda van deze buitengewone algemene vergadering vooraf aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

  Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de agenda goed te keuren.

 • De gemeente Bonheiden is deelnemer aan de dienstverlenende vereniging CIPAL.

  Op 15/12/2022 om 16.00 u. vindt er een digitale algemene vergadering plaats. 

  Aangezien de vertegenwoordiger van de gemeente in vergaderingen van deze dienstverlenende vereniging moet handelen volgens de instructies van de gemeenteraad, moet de agenda van deze algemene vergadering vooraf aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

  Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de agenda goed te keuren.

 • De gemeente Bonheiden is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging PONTES.

  Op 15/12/2022 vindt er een buitengewone algemene vergadering plaats.

  Aangezien de vertegenwoordiger van de gemeente in vergaderingen van deze opdrachthoudende vereniging moet handelen volgens de instructies van de gemeenteraad, moet de agenda van deze buitengewone algemene vergadering vooraf aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

  Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de agenda goed te keuren.

 • De gemeente Bonheiden is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging PIDPA.

  Op 16/12/2022 vindt er een buitengewone algemene vergadering plaats.

  Aangezien de vertegenwoordiger van de gemeente in vergaderingen van deze opdrachthoudende vereniging moet handelen volgens de instructies van de gemeenteraad, moet de agenda van deze algemene vergadering vooraf aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

  Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de agenda goed te keuren.

 • Artikel 441 van het Decreet over het lokaal bestuur zegt:

  Een lid van de raad van bestuur of een door de raad van bestuur hiertoe gemandateerde brengt minstens tweemaal per jaar, tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad van elk van de deelnemende gemeenten, verslag uit over de uitoefening van de bevoegdheden en taken van de raad, en verstrekt toelichting bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

  In het kader van deze verplichting geeft de afgevaardigde namens de gemeente Bonheiden een toelichting over de uitoefening van de bevoegdheden en de taken, en over het beleid van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK. 

 • De gemeente Bonheiden is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging IVERLEK.

  Op 22/12/2022 vindt er een buitengewone algemene vergadering plaats.

  Aangezien de vertegenwoordiger van de gemeente in vergaderingen van deze opdrachthoudende vereniging moet handelen volgens de instructies van de gemeenteraad, moet de agenda van deze algemene vergadering vooraf aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

  Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de agenda goed te keuren.

 • Dit punt werd geagendeerd op vraag van Guido Vaganée, fractieleider N-VA;

  Elk jaar komen er graven aan het einde van hun concessie. Jarenlang werden de zerken die het einde van hun looptijd bereikten volledig weggenomen, foto’s en versieringen incluis. Hier willen wij graag verandering in brengen.


Publicaties